دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۰/۹/۱۴
شرح وظايف
شرح وظايف

1-      
جمع آوري وجمع بندي آناليزاطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به واحدسلامت جوانان ، نوجوانان ومدارس معاونت بهداشتي

2-      بررسي وشناخت وضع موجود به منظورتعيين نيازها و اولويت ها

3-      همكاري وانجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت نوجوانان وجوانان ، مدارس

4-      تشكيل وشركت دركميته هاي علمي ، فني شهرستانها بمنظور بهره گيري تجارب

5-      شركت وبرگزاري كارگاه وكلاسهاي آموزشي و...

6-   تهيه وتدوين وارائه متون ، رسانه ومدول هاي علمي آموزشي درزمينه بهداشت مدارس براي گروههاي هدف برنامه هاي بهداشت مدارس ( دانش آموزان ، والدين ، پرسنل وكاركنان مدارس ومعلمين )

7-      اجراي ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي

8-      بررسي وشناخت شاخص هاي سلامت ومشكلات موجود درمراكزبهداشتي و اقدام درجهت رفع آنها

9-       انجام هماهنگي هاي درون بخش

10-    تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش فني وعلمي فردي

11-    تلاش درجهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان ، پويا سازي وارتقاء سيستم

12-    بررسي وضعيت موجود وبرآورد نيازهاي مالي ، نيروي انساني ، ملزومات ، تجهيزات وفضاي فيزيكي

13-    هماهنگي وهمكاري با سايربخشهاي مرتبط درجهت توسعه برنامه سلامت مدارس

14-     هماهنگي وهمكاري با اداره آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش

15-    فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت دانش آموزان ، كاركنان مدارس ، والدين دانش آموزان وسايرافراد در ارتقاء بهداشت مدارس

16-    همكاري با واحد سلامت جوانان ومدارس معاونت بهداشتي در برنامه ريزي هاي تفضيلي

17-    نظارت ، پايش ، ارزشيابي مستمر و مداوم و فعاليتهاي بهداشت مدارس درمراكز بهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه

18-    تهيه وتدوين برنامه جامع عملياتي سالانه واحد براساس شاخص هاي ارسالي معاونت

19-    تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان و مدارس درمنطقه تحت پوشش


تاریخ به روز رسانی: 1396/11/26
تعداد بازدید: 1049
آدرس : بن ، میدان بابا پیراحمد ،جنب اداره مالیاتی، شبکه بهداشت شهرستان بن
کدپستی : 8858158494     تلفن :  33720926-038
دور نگار :  33720211 -038
@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1400/09/14
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal