دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۰/۹/۱۴
شرح وظايف
شرح وظايف گروه پيشگيري :
· تنظيم فرايندها وتعين وظايف ومسئوليتهاي هريك از كارشناسان
· آموزش كارشناسان واحد بيماريها براساس دستوالعمل هاي دريافتي
· نظارت بر برنامه ريزي كارشناسان وهمكاري در تنظيم برنامه هاي اجرايي توسط آنها
· تشكيل جلسات هماهنگي در واحد براي ابلاغ برنامه ها ودستورالعملهاي جديد و دريافت نظرات كارشناسان
· انجام بازديد به همراه كارشناسان مبارزه با بيماريها از واحدهاي محيطي ونظارت بر حسن اجراي فرايندهاي واحد
· مراجعه به محل وقوع بيماري و بررسي علل بروز آن
· معاينه بيماران گزارش شده وبررسي مورد بيماري وتاييد يا رد گزارشات واصله
· درمان بخشي از بيماريهاي واگير به صورت مستقيم ونظارت بردرمان همكاران پزشك در درمان بيماريها براساس پروتكل ها ودستورالعمل هاي موجود
· تهيه مطالب آموزشي درمورد بيماريها جهت توزيع در بين جمعيت هدف هر بيماري
· شركت در جلسات آموزشي براساس دعوتهاي به عمل آمده
· برگزاري جلسات آموزشي براي پرسنل محيطي (بهورز، كاردان ، كارشناس ،پزشك)
· ايجاد هماهنگي با مراكز تخصصي براي ارجاع بيماران درصورت نياز
· بررسي وتجزيه وتحليل آمار واطلاعات وارسال پس خوراند به واحدهاي محيطي
· ارسال آمار وعملكرد واحد پيشگيري ومبارزه با بيماريها به مراكز بالاتر
· شركت در دوره هاي آموزشي مرتبط با شغل وپياده نمودن نتايج آن درانجام وظايف مربوطه
· انجام بررسي وتحقيقات در مورد بيماريهاي محلي
· محاسبه پوششها وشاخصهاي وميزانهاي بروز و شيوع بيماريها
· آموزش نيروهاي جديد الورد به سيستم ودانشجويان
· دبيري كميته هاي بيماريهاي واگير وغير واگير
· شركت در جلسات شوراهاي بهداشت شهرها و بخشها
· پيگيري تامين وتجهيز مراكز از نظر وسايل و لوازم بيماريابي
· تامين مواد آموزشي براي نيروهاي محيطي وستادي
· گزارش بيماريها مشمول نظام مراقبت بيماريها به سطح بالاتر
· انجام ساير امور ارجاعي از ناحيه مافوق
تاریخ به روز رسانی: 1396/12/05
تعداد بازدید: 1353
آدرس : بن ، میدان بابا پیراحمد ،جنب اداره مالیاتی، شبکه بهداشت شهرستان بن
کدپستی : 8858158494     تلفن :  33720926-038
دور نگار :  33720211 -038
@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1400/09/14
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal