دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۰/۹/۱۴
معرفي
معرفي
دراولين سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي سياستهاي اساسي براي برنامه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تدوينگرديد. در سال 1359 به منظور سازماندهي جريانهاي برنامه ريزي ، شورايي به نام شوراي بررسي برنامه ها و تشكيلات دروزارتخانه ايجاد شد اين شورا نيز به تشكيل چندين كميته تخصصي اقدام كرد . شوراي بررسي وظيفه داشت با\mهمكاريگروههاي تخصصي برنامه هاي پيشنهادي را بررسي و نتيجه را به شوراي معاونان گزارش كند . گروه بررسي برنامه ها و تشكيلاتپس از كار كميته هاي مختلف گزارش اوليه خود را در سال 1360 در زمينه سياست ها ، خط مشي ها و اولويت هاي برنامه هايبهداشتي به شوراي معاونان وزارتخانه ارائه نمود كه درنتيجه طرح گسترش شبكه هاي بهداشتي درماني كشور مورد تاكيد قرارگرفت. به منظور مسير و حجم عمليات اجرايي
گسترش شبكه هاي بهداشتي درماني كشور كارشناسان مجرب استانها اقدم به گردآوري اطلاعات اقليمي ، جمعيتي ، فرهنگي وارتباطي مناطق روستايي شهرستانها نمودند كه پس از بررسي طرحهاي گسترش ارائه شده هر شهرستان توسط كارشناسان ومسئولان كشوري اولين نسخه طرح گسترش شهرستانها در سال 1363 تهيه گرديد و پس از آن زمينه جدي اجراي طرحهايشبكه ها فراهم شد در اسفند ماه 1363 مجلس شوراي اسلامي براي راه اندازي شبكه بهداشت و درمان در يك شهرستان از هراستان اعتباري معادل 2 ميليارد و 500 ميليون ريال در اختيار وزارت بهداري وقت قرار داد ، در سال 1364 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي براي به هزينه گرفتن اعتبارات گسترش شبكه هاي بهداشت و درمان اقدام به تشكيل واحدي به نام ستادگسترش شبكه بهداشتي- درماني كشور نمودكه در استان فارس شهرستان فسا به عنوان شهرستان نمونه زير پوشش طرح گسترشقرار گرفت . اين واحد با توجه به شرايط اداري و مديريتي و حجم عمليات اجرايي پس از گذشت نزديك به سه دهه همچنان بهفعاليت خود ادامه داده و در طول اين سالها تغييرات عمده اي داشته و سال به سال كا ملتر گرديده است. از سال 1384 اجرايطرح پزشك خانواده به اين واحد محول گرديده كه گستردگي اين برنامه ساير فعاليتهاي واحد را تحت الشعاع قرار داده است .
واحد ستاد گسترش شبكه بهداشتي – درماني در مركز بهداشت شهرستان مستقر مي باشد و در واقع رابط بين واحد هاي پشتيبانيو واحدهاي فني بهداشتي است و بر پوشش كامل خدمات بهداشتي درماني نظارت دارد و در راستاي اهداف خود يعني تامين وارتقاء سطح سلامت و بهداشت عمومي در شهر و روستا و افزايش ميزان دسترسي مردم به خدمات بهداشتي و درماني در منطقه تحت پوشش خود تلاش مي كند .
وظيفه اصلي اين واحد ، گسترش و توسعه فضاي فيزيكي ، تامين نيروي انساني و تجهيز مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي،پايگاهها و خانه هاي بهداشت و پشتيباني اين واحدها از نظر پيگيري تعميرات و كسري تجهيزات و ......... مي باشد .
تاریخ به روز رسانی: 1396/12/05
تعداد بازدید: 956
آدرس : بن ، میدان بابا پیراحمد ،جنب اداره مالیاتی، شبکه بهداشت شهرستان بن
کدپستی : 8858158494     تلفن :  33720926-038
دور نگار :  33720211 -038
@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1400/09/14
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal