دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۰/۹/۱۴
شرح وظايف

شرح وظايف كارشناس مسؤول برنامه سلامت روان ، اجتماعي و پيشگيري ازاعتياد

1-      برگزاري كميته شهرستاني بهداشت روان

2-      پذيرش مسئوليت علمي – اجرايي برنامه‌هاي بهداشت روان تحت نظارت معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي

3-      برنامه‌ريزي آموزش پزشك عمومي به منظور تكميل سطح سوم ارايه خدمات بهداشت روان شهرستانها مطابق دستورالعمل

4-      برنامه ريزي آموزش پزشكان عمومي شاغل در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي به منظور ارتقاء كيفيت علمي ارايه خدمات در برنامه بهداشت روان مطابق با دستورالعمل

5-      آموزش كارشناسان مرتبط با برنامه بهداشت روان

6-      نظارت علمي بر تهيه متون – پوستر – پمفلت و نشريات مرتبط با برنامه بهداشت روان

7-      نظارت بر سيستم ارجاع برنامه بهداشت روان

8-       نظارت علمي بر فعاليت پزشكان عمومي در حيطه برنامه بهداشت روان

9-       برنامه ريزي و نظارت علمي و اجرايي مرتبط با برنامه در هفته بهداشت روان

10-    مشاركت در امر پايش برنامه‌هاي اجرا شده در سطح شبكه

11-    اجراي برنامه‌هاي آموزشي – كارگاهي – جلسات و همايشها

12-    برنامه ريزي جهت باز آموزي پرسنل شبكه بهداشتي- درماني

13-   برگزاري كلاس آمار و مروري بر نحوه دستورالعمل ها

14-   آموزش نيروهاي بدو خدمت

15-   برگزاري كارگاه هاي آموزشي جهت معلمين و والدين مدارس مروج سلامت درشهرستان

16-    نظارت بر مدارس مروج سلامت

17-   شركت در جلسات بين بخشي

18-   ارائه مشاوره به افراد جامعه جهت پيشگيري از بروز اختلالات روانپزشكي و ارتقاء سطح سلامت روان جامعه (شامل: مهارت‌هاي زندگي، فرزند پروري، مشاوره تحصيلي، مشاوره خانوادگي و مشاوره قبل از ازدواج، پيشگيري از اعتياد) (به صورت فردي و گروهي)

19-   تسهيل دسترسي به خدمات مددكاري اجتماعي براي بيماران

20-   برگزاري كارگاه هاي آموزشي در جهت پيشگيري از اعتياد درشهرستان

21-   نظارت بر مراكز ترك اعتياد و همكاري با تيم بازرسي استان

22-   نظارت بر مركز گذريDIC و جمع آوري آمار ارسالي از اين مركز و ارسال به معاونت بهداشتي

23-   نظارت بر كلينيك مثلثي و و جمع آوري آمار ارسالي از اين مركز و ارسال به معاونت بهداشتي

24-   برنامه ريزي و برگزاري كارگاه هاي آموزشي در زمنه پيشگيري از خودكشي

25-   تهيه گزارش عملكرد ساليانه برنامه اعتياد

26-   گردآوري اطلاعات و آمار فعاليتها و تحليل آنها

27-   بررسي مسائل، مشكلات، تعيين نيازها و اولويت‌هاي شهرستان در امر سلامت رواني و اجتماعي و اعتياد

28-   پيشنهاد و تدوين  برنامه‌هاي سلامت رواني و اجتماعي و اعتياد

29-   برنامه ريزي سالانه، ميانه و بلند مدت در امر سلامت رواني و اجتماعي و اعتياد

30-   برآورد نيروي انساني مورد نياز و پيش بيني مكانيسم‌هاي تأمين آن

31-   ارائه روش‌هاي اجرايي و علمي مبتني بر جامعه در جهت توانمندسازي عموم مردم (به ويژه گروه‌هاي هدف) در امر سلامت رواني و اجتماعي و اعتياد

32-   تدوين، استانداردها و دستورالعمل‌هاي غربالگري، پيشگيري، مراقبت، درمان، بازتواني در حوزه سلامت رواني اجتماعي و اعتياد و پايش و ارزشيابي برنامه‌ها

33-   تهيه و تدوين پروتكل‌هاي غربالگري، پيشگيري، مراقبت و درمان و بازتواني بيماري‌هاي رواني، اجتماعي و اعتياد با همكاري مراكز آموزش عالي، نهادها و انجمن‌هاي صنفي، علمي، ملي

34-    هدايت دانشگاه‌هاي شهرستاني در برنامه ريزي راهبردي، عملياتي و تفضيلي و كمك به انجام آن در حيطه سلامت رواني اجتماعي و اعتياد

35-    تصدي نمايندگي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان در جهت همكاري و هماهنگي درون و برون بخشي با واحدها و سازمان‌هاي وابسته در امور سلامت رواني اجتماعي و اعتياد

36-    همكاري با سازمانها و مراكز علمي و تحقيقاتي ملي، منطقه‌اي در اجراي برنامه‌هاي آموزش سلامت رواني اجتماعي و اعتياد

37-    نظارت و پايش برنامه‌هاي سلامت رواني و اجتماعي و اعتياد در مراكز بهداشتي – درماني شهرستان

38-   ارزشيابي برنامه ها و انجام مطالعه بار بيماريها در سطح شهرستان    

39-    تهيه و ارائه گزارش‌هاي فني و جامع از اجراي سياستها و برنامه‌هاي سلامت رواني اجتماعي و اعتياد و انعكاس آن به مبادي ذيربط

40-    تعيين اولويت‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي شهرستان در حوزه سلامت رواني اجتماعي و اعتياد و پيگيري اجرا و نظارت بر حسن اجراي آن

41-   ساماندهي و توانمندسازي سازمانها و گروه‌هاي مردم نهاد فعال در حيطه‌هاي مرتبط با سلامت

42-   پيگيري استانداردهاي بيمارستاني و پيگيري توسعه اورژانس‌هاي روانپزشكي و اعتياد و مراكز بستري كوتاه مدت درمان اعتياد

 

43-    هماهنگي و پيگيري تشكيل جلسات منظم جلسات كميته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و پيگيري مصوبات كميته مذكور و نظارت بر حسن اجراي مصوبات

44-    ارتقاء و توسعه سلامت خانواده با تأكيد بر موضوع سلامت رواني جنسي و طراحي برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي به منظور ساماندهي مراكز درماني و مشاوره و تأمين نيازهاي مردم

45-    برنامه ريزي و نظارت و ارزيابي برنامه‌هاي پيشگيري، درمان و كاهش آسيب ناشي از اعتياد

46-    هماهنگي در جهت تشكيل جلسات كميته سلامت رواني اجتماعي و نظارت بر جسن اجراي مصوبات آن

47-    پيگيري و تشكيل كميته و كاهش آسيب و نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن

شرح وظايف كارشناسان واحد سلامت روان، اجتماعي وپيشگيري از  اعتياد)

1-      هماهنگي جهت اجرا، گسترش و ارتقاء برنامه ادغام سلامت روان

2-      ثبت، جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات آمار اختلالات روانپزشكي و تهيه گزارش‌هاي ماهانه وساليانه

3-      تهيه وتدوين متون  آموزشي جهت ارتقاء آگاهي، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان

4-      ارتقاء آگاهي و دانش عموم جامعه و فرهنگ سازي از طريق تدوين و انتشار متون آموزشي يا از طريق رسانه‌ها

5-      مشاركت در برگزاري كارگاه‌هاي كشوري و استاني جهت ارتقاء آگاهي، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان

6-      برگزاري جلسات كارشناسي با حضور كارشناسان مراكز بهداشتي درماني يا اساتيد و مسئولين سازمان‌هاي ذيربط جهت تبادل نظر، تصميم گيري و برنامه ريزي در سطح شهرستان

7-      مشاركت در تدوين طرحها و دستورالعمل‌هاي كشوري

8-      تعيين و محاسبه شاخص‌هاي استاني برنامه ادغام سلامت روان

9-      پايش و نظارت برنامه ادغام سلامت روان

10-   جمع آوري و ثبت آمار خودكشي و ارسال آن به معاونت بهداشتي

11-    هماهنگي جهت جلب مشاركت و حمايت مسئولين و سياستگذاران در اجراي برنامه‌هاي سلامت روان

12-    هماهنگي جهت ارزشيابي برنامه ادغام سلامت روان و رفع نواقص موجود در اجراي برنامه

13-    مشاركت درون بخشي و بين بخشي با ساير سازمانها جهت ارتقاء برنامه‌هاي سلامت روان

14-    همكاري و مشاركت با كارشناسان و مسئولين سلامت روان مراكز بهداشتي درماني شهرستان در اجرا و پيشبرد برنامه‌ها و راهبردي و هدايت فعاليت‌هاي آنها

15-    ارتقاء به روز كردن و بازنگري اجزاي مختلف برنامه ادغام سلامت روان متناسب با نيازهاي شبكه سلامت روان و با استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي و اجرايي كشوري

16-    مستند سازي اقدامات انجام شده و تدوين گزارش عملكردهاي ساليانه

17-   تعيين اهداف، چشم انداز، رسالت و برنامه‌هاي عملياتي آتي مرتبط با برنامه‌هاي سلامت روان

18-   آموزش عموم جامعه درخصوص اصول و مفاهيم سلامت روان به منظور افزايش آگاهي و اطلاع نگرش افراد نسبت به مشكلات رواني

19-   آموزش به گروه‌هاي در معرض خطر و بيماران و خانواده آنها درخصوص اختلالات روانپزشكي و مراقبت از بيماران

20-   آموزش و بازآموزي بهورزان، كاردانان و رابطين بهداشتي (سطح اول ارائه خدمات)

21-   ارائه مشاوره و حمايت‌هاي روان شناختي به بيماران مبتلا به اختلالات جسمي صعب العلاج (بيماري‌هاي قلبي، سرطان، ايدز، معلوليت‌هاي جسمي) جهت افزايش توان مقابله با اختلالات جسمي و پيشگيري از بروز اختلالات روانپزشكي

22-   پايش و نظارت عملكرد بهورزان، كاردانان و رابطين بهداشتي (سطح اول ارائه خدمات)

23-   مشاركت در تهيه گزارش‌هاي آماري براي سطح بالاتر ارائه خدمات

24-   شناسايي و غربالگري اختلالات روانپزشكي و مشكلات رفتاري در جمعيت تحت پوشش تيم سلامت در گروه‌هاي سني مختلف

25-   ارجاع بيماران روانپزشكي به سطوح بالاتر

26-   ارائه مشاوره و مداخلات روان شناختي در بيماران مبتلا به اختلالات روانپزشكي

27-   ارائه حمايت‌هاي رواني – اجتماعي در حوادث و بلايا و مداخله در بحران

28-   پيگيري و مراقبت بيماران مبتلا به اختلالات روانپزشكي

29-   ارائه مشاوره توان بخشي براي بيماران شديد

30-   آموزش مهارت‌هاي اجتماعي و فعاليت‌هاي روزمره زندگي براي بيماران شديد

31-   تسهيل دسترسي بيماران شديد به خدمات مددكاري اجتماعي (بهزيستي و كميته امداد)

32-   ارائه مشاوره توان بخشي و حمايت‌هاي روان شناختي از خانواده بيماران شديد

33-   پذيرش بيماران و انجام درمان‌هاي غير دارويي، مشاوره و انجام مداخلات حمايتي

34-   انجام مداخلات پيشگيري جهت ارتقاء آگاهي جامعه

تاریخ به روز رسانی: 1397/03/21
تعداد بازدید: 1535
آدرس : بن ، میدان بابا پیراحمد ،جنب اداره مالیاتی، شبکه بهداشت شهرستان بن
کدپستی : 8858158494     تلفن :  33720926-038
دور نگار :  33720211 -038
@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1400/09/14
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal