دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۰/۹/۱۴
شرح وظايف

                                                                      

 

 
1- ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي مراكز بهداشتي درماني در تمام سطوح ارائه خدمات محيطي و ستادي با يكديگر و واحدهاي ستادي با معاونت بهداشتي و دانشگاه علوم پزشكي؛ 

2- پيش بيني جدول تشكيلاتي جهت رديف هاي مورد نياز و تامين نيروي انساني در تمام رده‌ها اعم از قراردادي، رسمي، پيماني، طرحي و پزشك خانواده؛ 

3- پيش بيني و تامين تجهيزات و وسايل مورد نياز مراكز و خانه هاي بهداشت و هماهنگي جهت استفاده بهينه از آنها؛

4- مشخص نمودن محدوده جغرافيايي و جمعيتي تحت پوشش مراكز و خانه هاي بهداشت؛

5- تسهيل دسترسي مردم به خدمات بهداشتي در نزديك ترين مكان به محل سكونت با راه اندازي مراكز شهري، روستائي، خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي مورد لزوم بر اساس اولويت؛

6- ايجاد هماهنگي برون بخشي به منظور جلب مشاركتهاي مردمي و غيره؛

7- مشخص نمودن تنگناها و نارسائيهاي موجود و پيشنهاد راه حل مناسب پس از پايش و ارزيابي با همكاري ساير واحدهاي محيطي و ستادي؛

8- هماهنگي و همكاري نزديك و مستمر با مركز آموزش بهورزي در كليه مراحل پذيرش بهورز بومي، تربيت،  آموزش و استخدام آنها؛

9- تدوين، پيشنهاد و اجراي برنامه هاي آموزشي و بازآموزي حين خدمت رده هاي مختلف؛

10- نظارت بر تملك محل مطلوب جهت احداث واحدهاي بهداشتي و پي گيري محل مناسب جهت واحدهاي استيجاري و تعيين اولويت جهت احداث؛

11- پيشنهاد جهت تشويق، تنبيه، تغيير عنوان و جابجايي كاركنان؛

12- ايجاد هماهنگي درون بخشي بين واحدهاي ستادي مستقر در مركز بهداشت

13- مسؤول اجراي طرح بيمه روستايي شامل:

* برآورد جمعيت تحت پوشش

* بررسي و اعلام نياز مراكز به نيروي پزشك و ماما

* استخدام و گزينش نيروها

* تعيين محل خدمت

* تامين و تجهيز وسايل و امكانات مورد نياز

* آموزش بدو خدمت به پزشكان خانواده

* نظارت و پايش اجراي برنامه ها

* ايجاد هماهنگي برون بخشي با مسؤولين سازمان بيمه خدمت درماني در زمينه برنامه هاي پزشك خانواده

* آموزش كليه بهورزان در زمينه برنامه هاي پزشك خانواده شامل:

          1- شناسايي جمعيت تحت پوشش و اعلام آمار جمعيتي

          2- ثبت نام و تشكيل پرونده

 

14- برنامه ريزي جهت تشكيل جلسات شوراي فني و نشست فصلي و پي‌گيري مصوبات جلسات؛

15- تشكيل ستاد حوادث غير مترقبه؛

16- كنترل و پايش خدمات ارائه شده به مردم از طريق تشكيل تيم هاي نظارت و پايش و اعزام اين تيم ها به صورت منظم و برنامه ريزي شده به كليه مراكز تحت پوشش و خانه هاي بهداشت؛

17- همكاري با بسيج پزشكان و پيراپزشكان؛

18- تشكيل ستاد نوروزي با هماهنگي ساير واحدها جهت برنامه ريزي و ارائه خدمت مناسب و ويژه در ايام نوروز به مسافرين و همكاري با ديگر ارگانها در ايام نوروز؛

19- پي گيري نظرات، مسائل و مشكلات مراكز و خانه هاي بهداشت در مناطق و واحدهاي تحت پوشش؛

20- پي گيري و بررسي شكايات رسيده در رابطه با واحدهاي بهداشتي در سطح شهرستان و ارجاع به واحدهاي مربوطه؛

21- تهيه ليست پزشكاني كه از محروميت از مطب استفاده مي نمايند به صورت ماهانه؛

22- بررسي برنامه هاي نظارتي طرح شده از طرف واحدهاي مختلف بهداشتي جهت تيم هاي سيار و ارائه راهكارهاي مورد نياز جهت بالا بردن كيفيت ارائه خدمات؛

23- رايانه اي نمودن كليه اطلاعات شاغلين، ساختماني، جمعيتي، تجهيزاتي و ... و ثبت در رايانه ستاد گسترش؛

24- جمع آوري و كنترل زيج حياتي از خانه هاي بهداشت و تحويل زيجهاي جديد و تجزيه و تحليل آماري و محاسبه شاخص بهداشتي از مجموع كل اطلاعات موجود در زيجها؛

25- برنامه ريزي، هماهنگي و اجراي پرسشگرهاي مختلفي كه از سوي معاونت محترم بهداشتي ستاد گسترش دانشگاه به اين واحد ارجاع مي شود؛

26- ارسال آمار بيمه روستايي به صورت فصلي و ماهانه به معاونت محترم بهداشتي و اداره بيمه خدمات درماني شهرستان

27- برنامه ريزي جهت آموزش دو روزه نيروهاي جديد در واحدهاي ستادي مربوطه؛

28- تهيه برنامه عملياتي سالانه

تاریخ به روز رسانی: 1396/11/26
تعداد بازدید: 857
آدرس : بن ، میدان بابا پیراحمد ،جنب اداره مالیاتی، شبکه بهداشت شهرستان بن
کدپستی : 8858158494     تلفن :  33720926-038
دور نگار :  33720211 -038
@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1400/09/14
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal